• ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 • Επισκέψεις …

  wordpress stats plugin
 • Δημοφιλή άρθρα

 • Βαθμολογίες θαλασσών

 • Πώς αναγνωρίζουμε τις καθαρές θάλασσες;

 • Η σωτηρία της ψυχής

 • Τέτοια ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ;

 • eortologio www.com2.gr
 • ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ!

 • Χωματερές (;) στο Λαγονήσι !

 • Μήπως, φταίμε κι εμείς;

 • Νερό: Τι πιο πολύτιμο;

 • H ΙP σας είναι:

 • Κατηγορίες άρθρων

 • Αποφοίτηση μαθητών 3ης τάξης Γυμνασίου Λαγονησίου (2011)

 • Δήμος Σαρωνικού και φοροδιαφυγή!

 • Άγιος Πέτρος.

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ;

 • Παναγία Μεσοσπορίτισσα

 • Εδώ καταχωρούμε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

 • Υπογράφουμε για την άρση της ασυλίας των βουλευτών.

 • Δωρεάν τραγούδια!

 • ΟΧΙ στο ΤΣΙΡΚΟ!

  Μην πληρώνετε για να διασκεδάσετε με το βασανισμό και την κακομεταχείριση των ζώων.

 • Εφημερίδες

 • Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέα ανάρτηση και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Οικονομική Επιτροπή νέου Δήμου Σαρωνικού. Μέλη-Αρμοδιότητες.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με σημαντικές και εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες.

Άραγε, πόσα από τα μέλη της επιτροπής γνωρίζουν το έργο που πρέπει να επιτελέσουν;

Άραγε, ποιοι θα καταφέρουν να ανταποκριθούν θετικά στις «Καλλικρατικές» απαιτήσεις;

Το μέλλον θα δείξει. Εμείς, όπως (φαντάζομαι) και όλοι οι δημότες, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Θα είμαστε εδώ για να ελέγχουμε τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, αλλά και να επικροτούμε κάθε θετικό βήμα, που θα γίνεται.

Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Τακτικά Μέλη

Aθανασόπουλος Αλέξανδρος – Απόστολος του Διονυσίου (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Δημητρίου Σπυρίδων του Βασιλείου (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Μακροδημήτρης Σωτήριος του Γεωργίου (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Μπούκης Κωνσταντίνος του Αριστομένη (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Γκέραλης Σάββας του Χρήστου (σύμβουλος μειοψηφίας)

Καρακασίλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

Πέγκας Ανδρέας του Σπυρίδωνα (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Πρίφτη Αικατερίνη του Αναστασίου (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Σωφρόνης Γεώργιος του Βασιλείου (σύμβουλος πλειοψηφίας)

Γκίνης Σταμάτης του Γεωργίου (σύμβουλος μειοψηφίας)

Μπιθυμήτρης Γεώργιος του Παναγιώτη (σύμβουλος μειοψηφίας)

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υ-

ποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμ-

βούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των ε-

σόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας,

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διά-

θεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από ε-

κείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασί-

ζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αι-

τιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθε-

σης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελε-

τών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες πε-

ριπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά-

γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-

πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να

συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημό-

σιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει

τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό

συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο-

δοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο

διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και

ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονι-

κής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανο-

νιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των

διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί

την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοι-

κητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοη-

θημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και ειση-

γείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβι-

βασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέ-

χρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη-

γόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,

με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί

δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστή-

ρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσε-

ων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με

μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ ε-

ξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδι-

αίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαι-

τούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις

αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμε-

νης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από

γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνε-

πάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμέ-

νου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμ-

βανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα-

ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή

εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός α-

πό τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με

απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι-

κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι-

κειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περί-

πτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα

σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο-

ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα

ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα-

γράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμ-

βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπο-

ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς

της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, ε-

φόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σο-

βαρότητά του.

 

Χρήστος Λούλας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: